Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja

Navigation

Nahajate se tu: Domov / Linux / Licence / Dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU

Dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU

Avtor zopeadmin Zadnja sprememba 06.09.2007 17:59
Slovenski prevod dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU (GNU Free Documentation License) - prevedel Roman Maurer
Prevod GNU Free Documentation License
 

Pozor!

To je neuradni prevod Dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU (angl. GNU Free Documentation License) v slovenščino. Ni ga objavila ustanova Free Software Foundation in zakonsko ne določa pogojev za razširjanje dokumentov, ki uporabljajo GNU FDL -- te določa le angleški izvirnik licence GNU FDL. Vseeno pa upamo, da bo ta prevod pomagal slovensko govorečim ljudem bolje razumeti licenco GNU FDL.

Note!

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Slovene. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Slovenian speakers understand the GNU FDL better.

Kazalo

 

Dovoljenje za prosto dokumentacijo GNU

Različica 1.1, marec 2000

Pravice razširjanja © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Vsakdo sme razmnoževati in razširjati dobesedne kopije tega licenčnega
dokumenta, ni pa ga dovoljeno spreminjati.

Predgovor

To dovoljenje namerava omogočiti, da priročnik, učbenik, ali kak drug pisani dokument, postane „prost“ v pomenu prostosti: zagotoviti vsakomur učinkovito prostost, da ga prepisuje in razširja, s spremembami ali brez njih, komercialno ali nekomercialno. To dovoljenje tudi dopušča avtorju in založniku, da obdržita zasluge, ne da bi bila odgovorna za spremembe, ki so jih naredili drugi.

To dovoljenje je vrsta „copylefta“, kar pomeni, da morajo biti izpeljana dela tudi sama prosta v istem pomenu te besede. Dopolnjuje Splošno dovoljenje GNU (angl. GNU General Public License), ki je licenca vrste „copyleft“, zasnovana za prosto programje.

To licenco smo zasnovali za priročnike za prosto programje, saj prosto programje potrebuje prosto dokumentacijo: prosti program bi moral priti s priročniki, ki imajo enake svoboščine, kot sam program. A ta licenca ni omejena le na priročnike programov; uporablja se lahko za katerokoli besedilno delo, ne glede na temo ali način izdaje. To licenco priporočamo predvsem za dela, katerih namen je podaja navodil ali referenca.

1. Primernost in definicije

Ta licenca se nanaša na katerikoli priročnik ali drugo delo, ki vsebuje obvestilo imetnika pravic razširjanja, v katerem ta izjavlja, da se lahko delo razširja pod pogoji te licence. „Dokument“, spodaj, se nanaša na takšen priročnik ali delo. Vsak posameznik javnosti je upravičenec do uporabe licence in je naslavljan kot „vi“.

„Spremenjena različica“ (angl. Modified Version) dokumenta pomeni vsako delo, ki vsebuje Dokument ali del tega, bodisi prepisan dobesedno ali s spremembami in/ali preveden v drug jezik.

„Sekundarni razdelek“ (angl. Secondary Section) se imenuje dodatek ali razdelek na prednjih straneh dokumenta, ki se ukvarja izključno z odnosi izdajatelja ali avtorja Dokumenta do splošne teme Dokumenta (ali s tem povezanih tem) in ne vsebuje ničesar, kar bi sodilo neposredno v to splošno temo. (Če je, denimo, Dokument del učbenika matematike, Sekundarni razdelek ne sme razlagati matematike.) Odnos je lahko stvar zgodovinske povezave s predmetom ali s povezanimi temami, ali pravni, pridobitni, filozofski, etični ali politični položaj glede teh tem.

„Nespremenljivi razdelki“ (angl. Invariant Sections) so določeni Sekundarni razdelki, katerih naslovi so označeni kot Nespremenljivi razdelki v izjavi, da se ta Dokument razširja pod to licenco.

„Besedila na platnicah“ (angl. Cover Texts) so določeni kratki deli besedila, ki so našteti kot besedila za prvo ali zadnjo stran knjige, v izjavi, ki pravi, da je Dokument izdan pod to licenco.

„Jasen izvod“ (angl. Transparent copy) dokumenta pomeni izvod v strojno berljivi obliki, katere določila so dostopna splošni javnosti, katerega vsebina se lahko gleda in ureja neposredno in enostavno s splošnimi urejevalniki besedil ali (za bitne slike) splošnimi risarskimi programi ali (za risbe) nekaterimi splošno dostopnimi urejevalniki risb, in je primeren kot vhod stavnikom besedila ali za samodejno pretvarjanje v različne druge oblike, primerne za vhod stavnikom besedila. Izvod sicer jasne datoteke, katere oznake so bile zasnovane tako, da bralcem preprečijo ali otežijo naknadne spremembe, ni Jasen. Izvod, ki ni „Jasen“, se imenuje „Nejasen“.

Nekateri primeri primernih oblik za jasne izvode so: ASCII ali ISO 8859-2 brez označevanja, vhodna oblika za Texinfo, vhodna oblika za LaTeX, SGML ali XML, ki uporablja javno dostopen DTD, in preprosta standardna oblika HTML, namenjena temu, da jo spremeni človek. Nejasne oblike vključujejo PostScript, PDF, lastniške oblike, ki jih lahko beremo in urejamo le z lastniškimi urejevalniki besedil, SGML ali XML, za katerega DTD in/ali orodja za obdelavo niso splošno dostopna, in strojno generiran HTML, ki ga nekateri urejevalniki besedil izdelujejo le kot izhod.

„Naslovna stran“ pri natisnjeni knjigi pomeni sámo naslovno stran skupaj s takšnimi nadaljnjimi stranmi, ki so potrebne, da čitljivo izražajo stvari, za katere ta licenca zahteva, da se pojavljajo na naslovni strani. Za dela v oblikah, ki nimajo naslovne strani kot take, „Naslovna stran“ pomeni besedilo blizu najvidnejši pojavitvi naslova dela, pred začetkom telesa besedila.

2. Dobesedno razmnoževanje

Dokument lahko razmnožujete in razširjate prek kateregakoli medija, pridobitniško ali nepridobitniško, če le na vsakem izvodu objavite to licenco, izjave o pravicah razširjanja, in licenčno obvestilo, ki pravi, da se licenca nanaša na Dokument, in da določilom te licence ne dodate nobenih dodatnih omejitev. Ne smete uporabljati tehničnih ukrepov, ki bi preprečevali ali nadzorovali branje ali nadaljnje razširjanje izvodov, ki jih naredite ali razširjate. Za izvode lahko kljub temu zaračunavate. Če razširjate dovolj veliko število izvodov, morate tudi upoštevati določila iz 3. razdelka.

Izvode lahko tudi posojate, pod enakimi pogoji, kot so opisani zgoraj, in jih lahko javno prikazujete.

3. Množično razmnoževanje

Če izdate natisnjene izvode Dokumenta v nakladi več kot 100 izvodov, in licenčno obvestilo Dokumenta zahteva Besedila na platnicah, morate izvode obdati s platnicami, ki čitljivo in razumljivo prenašajo vsa ta Besedila na platnicah: besedila na naslovnici in besedila na zadnji strani platnic. Obe platnici vas morata tudi čitljivo in razumljivo imenovati kot izdajatelja teh izvodov. Prednja platnica mora podati popoln naslov z vsemi enako izrazitimi in vidnimi besedami naslova. Poleg tega lahko na platnice dodate tudi druge stvari. Kopiranje s spremembami, omejenimi na platnice, če le ohranijo naslov Dokumenta in zadoščajo tem pogojem, se lahko v drugih ozirih šteje za dobesedno kopiranje.

Če je zahtevanih besedil za katero od platnic preveč, da bi jih podali čitljivo, morate najprej vstaviti prve naštete (kolikor jih pač razumno gre) na pravo platnico, in vstaviti preostanek na bližnje strani.

Če objavljate ali razširjate Nejasne izvode Dokumenta, v nakladi več kot 100, morate bodisi vključiti strojno berljivo Jasno obliko poleg vsakega Nejasnega izvoda, ali poleg vsakega Nejasnega izvoda objavite javno dostopno mesto v računalniškem omrežju, kjer se lahko dobi popolna Jasna kopija Dokumenta, brez dodatnega materiala, in kjer jo splošna javnost, ki uporablja omrežja, lahko zastonj prenese prek javnih standardnih omrežnih protokolov. Če uporabite zadnjo izbiro, morate preudarno razumno poskrbeti za to, da bo po objavi Nejasne oblike dela, Jasna oblika ostala dostopna na objavljenem mestu vsaj še eno leto po preteku datuma, ko javnosti posredujete (neposredno ali prek svojih zastopnikov ali trgovcev na drobno) zadnji Nejasni izvod.

Predlagano vam je, ne pa tudi zahtevano, da stopite v stik z avtorji Dokumenta precej prej, kot začnete razširjati večje število izvodov, in jim date možnost, da vam priskrbijo osvežene različice Dokumenta.

4. Spremembe

Spremenjeno različico Dokumenta lahko razmnožujete in razširjate pod zgornjimi pogoji iz 2. in 3. razdelka, če izdate Spremenjeno različico pod točno to licenco, kjer Spremenjena različica prevzame vlogo Dokumenta, in torej ta licenca ureja razširjanje in spreminjanje Spremenjene različice za kogarkoli, ki poseduje njen izvod. Poleg tega morate v Spremenjeni različici narediti še te stvari:

 • A. Na naslovni strani (ali platnicah, če obstajajo) uporabite naslov, različen od naslova izvirnega Dokumenta in vseh prejšnjih različic (ki bi morale biti, če jih je kaj, naštete v razdelku Zgodovina v dokumentu). Če se izvirni založnik s tem strinja, lahko uporabite isti naslov kot ga ima prejšnja različica.
 • B. Na naslovni strani kot avtorje naštejete eno ali več oseb ali družb, odgovornih za avtorstvo sprememb v Spremenjeni različici, skupaj z vsaj petimi glavnimi avtorji Dokumenta (ali vsemi avtorji, če jih je manj kot pet).
 • C. Na naslovni strani imenujte založnika Spremenjene različice.
 • D. Ohranite vsa obvestila o pravicah razširjanja Dokumenta.
 • E. Dodajte ustrezno obvestilo o pravicah razširjanja za vaše spremembe poleg drugih obvestil o pravicah razširjanja.
 • F. Takoj po obvestilih o pravicah razširjanja vključite licenčno obvestilo, ki javno dovoljuje rabo Spremenjene različice pod pogoji te licence, v obliki, prikazani v Dodatku, spodaj.
 • G. V tem licenčnem obvestilu ohranite popoln seznam Nespremenljivih razdelkov in zahtevanih Besedil na ovitku, podanih v licenčnem obvestilu Dokumenta.
 • H. Vključite nespremenjen izvod te licence.
 • I. Ohranite razdelek, imenovan „Zgodovina“, in njegov naslov, in vanj dodajte postavko z vsaj naslovom, letom, novimi avtorji in izdajateljem Spremenjene različice, kot je podana na Naslovni strani. Če v Dokumentu ni razdelka, imenovanega „Zgodovina“, ga ustvarite, in podajte naslov, leto, avtorje in izdajatelja Dokumenta kot je podan na njegovi Naslovni strani, potem pa še dodajte postavko, v kateri opišite Spremenjeno različico, kot piše v prejšnjem stavku.
 • J. Če obstaja, ohranite omrežno mesto, za javni dostop do Jasnih izvodov Dokumenta, ki je podano v Dokumentu, in podobno tudi vsa omrežna mesta s prejšnjimi različicami Dokumenta, podana v Dokumentu. Lahko jih dodate v razdelek „Zgodovina“. Lahko izpustite omrežno mesto za delo, ki je bilo izdano vsaj štiri leta pred samim Dokumentom, ali, če vam izdajatelj, omenjen v ustrezni različici, to dovoli.
 • K. V vsakem razdelku, poimenovanem „Zahvale“ ali „Posvetila“, ohranite ime razdelka in v razdelku ohranite vso vsebino in ton za vse tam podane zahvale in/ali posvetila.
 • L. Ohranite vse Nespremenljive razdelke Dokumenta, z nespremenjenimi besedilom in naslovi. Številke razdelkov ali njihovi ekvivalenti ne štejejo za del naslovov razdelkov.
 • M. Pobrišite vse razdelke, naslovljene „Odobritve“. Takšni razdelki ne smejo biti vključeni v Spremenjeno različico.
 • N. Ne preimenujte kateregakoli obstoječega razdelka v „Odobritve“ ali v isto ime, kot ga ima Nespremenljivi razdelek.

Če Spremenjene različice vključujejo nove čelne razdelke ali dodatke, ki štejejo za Sekundarne razdelke in ne vsebujejo iz Dokumenta prepisane snovi, lahko po svoji presoji označite nekatere ali vse takšne razdelke kot nespremenljive. Da to storite, dodajte njihove naslove v seznam Nespremenljivih razdelkov v licenčnem obvestilu Spremenjene različice. Ti naslovi se morajo razlikovati od vseh drugih naslovov razdelkov.

Dodate lahko razdelek, imenovan „Odobritve“, če ne vsebuje nič drugega kot odobritve vaše Spremenjene različice različnih strank – na primer, recenzijske izjave ali besedilo, ki je bilo odobreno s strani organizacije kot veljavna definicija standarda.

Kot Besedilo na naslovnici Spremenjene različice lahko dodate odlomek največ petih besed, kot Besedilo na zadnji strani pa odlomek največ 25 besed. Vsaka oseba lahko doda le po en odlomek Besedilu na naslovnici in Besedilu na zadnji strani platnic, vključno z odlomki po dogovorih. Če Dokument že vsebuje besedilo na naslovnici za isti ovitek, ki ste ga prej dodali vi ali je bil dodan po dogovoru z isto (fizično ali pravno) osebo, ki jo zastopate, ne smete dodati še enega, pač pa lahko nadomestite starega z izrecnim soglasjem prejšnjega izdajatelja, ki je dodal stari odlomek.

Avtorji in izdajatelji Dokumenta prek te licence ne dajejo dovoljenj za uporabo njihovih imen ali pritrditve ali implicitnega soglasja za katerokoli Spremenjeno različico.

5. Združevanje dokumentov

Dokument lahko združujete s katerimikoli drugimi dokumenti, izdanimi pod to licenco, pod zgornjimi pogoji za spremenjene različice iz 4. razdelka, če vključite kombinacijo vseh Nespremenljivih razdelkov vseh izvirnih dokumentov, nespremenjenih, in jih v licenčni izjavi vse naštejete kot Nespremenljive razdelke vašega združenega dela.

Združeno delo potrebuje le en izvod te licence, in več istih Nespremenljivih razdelkov se lahko nadomesti z enim samim. Če obstaja več Nespremenljivih razdelkov z istim imenom, a različno vsebino, napravite naslov vsakega od njih za edinstvenega, tako da na njegov konec v oklepajih dodate ime izvirnega avtorja ali izdajatelja, če vam je znano, sicer pa edinstveno število. Iste spremembe napravite v imenih razdelkov v seznamu Nespremenljivih razdelkov v licenčni izjavi vašega združenega dela.

V združenem delu morate kombinirati vse razdelke v različnih izvirnih dokumentih, poimenovane „Zgodovina“, tako da oblikujete en sam razdelek „Zgodovina“; podobno kombinirajte vse razdelke „Zahvale“ in „Posvetila“. Izbrisati pa morate vse razdelke, poimenovane „Odobritve“.

6. Zbirka dokumentov

Napravite lahko zbirko tega Dokumenta in drugih dokumentov, izdanih pod to licenco, in nadomestite posamezne izvode te licence v različnih dokumentih z enim samim izvodom, ki je vključen v zbirko, če upoštevate pravila te licence za dobesedno razmnoževanje vsakega od teh dokumentov v vseh drugih pogledih.

Iz take zbirke lahko izluščite posamezen dokument in ga posebej razširjate pod to licenco, če v izluščeni dokument vstavite izvod te licence in v vseh drugih ozirih glede dobesednega razmnoževanja upoštevate to licenco.

7. Združevanje z neodvisnimi deli

Združevanje Dokumenta ali njegovih izpeljav z drugimi ločenimi in neodvisnimi dokumenti ali deli, v knjigi ali nosilcu hrambe ali razširjanja, kot celota ne šteje za Spremenjeno različico Dokumenta, če za združeno zbirko nihče ne zahteva pravic razširjanja. Takšno združeno delo se imenuje „zbirka“ in ta licenca ne velja za druga samostojna dela, tako združena z Dokumentom, zaradi tega, ker so združena z Dokumentom, če niso sama izpeljana dela Dokumenta.

Če je za ta dela uporabna zahteva po Besedilu na naslovnici iz 3. razdelka in če je Dokument krajši od četrtine celotne zbirke, potem so lahko Besedila na naslovnici postavljena na strani, ki v zbirki obdajajo le Dokument. Če je dokument daljši od četrtine, morajo biti na ovitku okoli celotne zbirke.

8. Prevod

Prevod šteje za vrsto spremembe, zato lahko razširjate prevode Dokumenta pod pogoji 4. razdelka. Nadomeščanje Nespremenljivih razdelkov s prevodi zahteva posebno dovoljenje imetnikov pravic njihovega razširjanja, lahko pa vključite prevode nekaterih Nespremenljivih razdelkov poleg izvirnih različic teh Nespremenljivih razdelkov. Vključite lahko tudi prevod te licence, če vključite tudi izvirno angleško različico te licence. V primeru neskladja med prevodom in angleškim izvirnikom te licence, velja izvirna angleška različica.

9. Prenehanje veljavnosti

Dokumenta ne smete razmnoževati, spreminjati, podlicencirati ali razširjati, razen če je to izrecno dovoljeno s to licenco. Vsak drugi poskus razmnoževanja, spreminjanja, podlicenciranja ali razširjanja Dokumenta je ničen, in samodejno prekine vaše pravice, izhajajoče iz te licence. Vendar pa se osebam, ki so svoj izvod ali pravice dobile od vas pod to licenco, licenca ne prekine, dokler se ji popolnoma podrejajo.

10. Prihodnje popravljene izdaje te licence

Ustanova Free Software Foundation lahko od časa do časa izdaja nove, popravljene, različice licence GNU Free Documentation License. Nove različice bodo pisane v duhu trenutne različice, vendar se lahko razlikujejo v podrobnostih, ki bodo obdelovale nove težave ali poglede. Glejte http://www.gnu.org/copyleft/.

Vsaki različici licence je dodeljena edinstvena številka različice. Če Dokument določa, da zanj velja določena „ali katerakoli poznejša različica“ te licence, imate izbiro upoštevanja pogojev in določil bodisi te različice ali katerekoli poznejše izdane različice (ne osnutka), ki jo je izdala ustanova Free Software Foundation. Če program ne določa številke različice te licence, lahko izberete katerokoli različico, ki jo je kdajkoli izdala ustanova Free Software Foundation (ne pa tudi osnutka).

Kako uporabljati to licenco v vaših dokumentih

Za uporabo te licence v dokumentu, ki ste ga napisali, vključite izvod licence v dokument in takoj za naslovno stranjo vključite naslednje obvestilo o licenci in pravicah razširjanja:

Copyright (c) LETO VAŠE IME.

Ta dokument lahko razmnožujete, razširjate in/ali spreminjate
pod pogoji Dovoljenja za prosto dokumentacijo GNU (GNU Free
Documentation License), različice 1.1 ali katerekoli poznejše
različice, ki jo je izdala ustanova Free Software Foundation; z
Nespremenljivimi razdelki: NAŠTEJTE NJIHOVE NASLOVE, z Besedilom
na naslovnici: NAŠTEJTE, in z Besedilom na zadnji strani:
NAŠTEJTE.

Izvod licence je vključen v razdelku, imenovanem "Dovoljenje za
prosto dokumentacijo GNU".

Če nimate Nespremenljivih razdelkov, napišite „brez Nespremenljivih razdelkov“, namesto, da jih naštejete. Podobno storite tudi, če nimate Besedila za naslovno ali zadnjo stran ovitka.

Če vaš dokument vsebuje netrivialne primere programske kode, vam priporočamo, da ga te primere izdate vzporedno pod licenco prostega programja, kot je Splošno dovoljenje GNU (angl. GNU General Public License), po vašem izboru, da dovolite rabo te kode v prostem programju.

Akcije dokumenta

Vabilo

Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju spletne strani društva Lugos.

Vsak prijavljen uporabnik lahko doda novico ali pa dogodek.

Prijavite se


Ali ste pozabili geslo?
Lugos drugje

Lugos je prisoten tudi drugje v medmrežju:.

« Maj 2024 »
Maj
PoToSrČePeSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031