Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja

Navigation

Nahajate se tu: Domov / Lugos / O društvu / Statut društva Lugos

Statut društva Lugos

Avtor zopeadmin Zadnja sprememba 09.09.2014 22:47
Temeljni akt društva Lugos

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95 in 89/99) je skupščina Društva uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS, na svoji ustanovni skupščini dne 6. 3. 1997 v Ljubljani s spremembami s skupščine dne 22. 4. 2000, skupščine dne 9. 3. 2002, skupščine dne 17. 3. 2007, skupščine dne 5.6.2009 in skupščine dne 31. 5. 2014 sprejela naslednja

Pravila Društva uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS

I. Uvodna določba

1. člen

Ta pravila določajo ime in sedež društva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanje članstva, organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo oz. imenovanje in razrešitve, pravice in dolžnosti članov ter organov društva, zastopanje društva, financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi, način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru ter način zagotavljanja javnosti dela društva.

II. Ime in sedež društva ter območje delovanja društva

2. člen

Ime društva je DRUŠTVO UPORABNIKOV LINUXA SLOVENIJE - LUGOS (v nadaljevanju: "društvo").

Skrajšano ime društva je LUGOS, društvo.

3. člen

Sedež društva je na Goce Delčeva 45, 1000 Ljubljana.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo ima štampiljko, ki je okrogla, premera 3 cm, v sredini piše "LUGOS", v ozadju je pingvin, na robu pa piše "Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije".

6. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v RS ali v tujini, ki imajo podobne namene in cilje.

III. Namen in naloge društva

7. člen

Namen društva je združevanje rednih ali občasnih uporabnikov operacijskega sistema Linux. Društvo je zadolženo za organizirano izvajanje nalog društva iz 8. člena.

8. člen

Naloge društva:

 • združevanje računalniških uporabnikov in medsebojna pomoč;

 • izobraževanje (organizacija tečajev, konferenc in delavnic);

 • širjenje Linuxa v akademske in izobraževalne organizacije, prav tako pa seznanjanje potencialnih uporabnikov povsod, kjer se uporabljajo računalniki;

 • izdajanje revij, časopisov in brošur z informacijami in navodili za uporabo Unix, Linux sistemov in aplikacij zanje;

 • slovenjenje določenih delov Linuxa, kjer je to upravičeno in kjer se pokaže potreba, povpraševanje s strani uporabnikov;

 • boj proti monopolu na slovenskem računalniškem trgu operacijskih sistemov s propagando, informativnimi brošurami in predstavitvijo prednosti Linuxa javnosti na raznih prireditvah, sejmih.

IV. Način včlanjevanja in prenehanje članstva

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva. Članstvo je lahko redno ali častno.

Sprejem v redno članstvo potrdi Upravni odbor Društva na podlagi izpolnjene pristopnice kandidata. O tem poroča skupščini društva.

Častni člani so tisti člani, ki jim zaradi izjemnih zaslug v zvezi z delovanjem društva častno članstvo potrdi skupščina.

10. člen

Član društva lahko na podlagi soglasja upravnega odbora postane tudi tuj državljan, ki poda pristopno izjavo.

V. Pravice in dolžnosti članov društva

11. člen

Člani društva imajo naslednje pravice:

 • udeleževati se rednih sestankov društva, skupščin in društvenih prireditev;

 • voliti in biti izvoljen v organe društva;

 • aktivno sodelovati pri delu društva ter dajati pobude, postavljati vprašanja in izrekati različna mnenja;

 • predlagati obravnavo strokovnih vprašanj;

 • sodelovati pri delu komisij društva;

 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

12. člen

Člani so dolžni:

 • uresničevati namen društva v skladu z njegovimi pravili;

 • ravnati po pravilih društva, kodeksu profesionlne etike ter po sklepih organov društva;

 • pomagati ostalim članom z nasveti in z lastnimi izkušnjami;

 • sodelovati pri izvajanju programa društva;

 • varovati ugled društva.

13. člen

Kandidati zaprosijo za članstvo s podpisom pristopne izjave. Vzorec pristopne izjave je sestavni del teh pravil.

14. člen

Upravni odbor presoja ali kandidat za člana izpolnjuje pogoje iz 9. člena teh pravil. V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogojev, se šteje, da ne glede na podpis pristopne izjave ni postal član društva.

15. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom;

 • s prenehanjem delovanja društva;

 • z izključitvijo;

 • s smrtjo.

16. člen

Član društva lahko vsak trenutek izstopi iz društva, svojo odločitev pa mora v pisni obliki predložiti upravnemu odboru društva.

Člana je mogoče izključiti, če mu disciplinska komisija izreče ta ukrep, ker je huje kršil pravila društva.

VI. Organi društva

17. člen

Organi društva so:

 • skupščina,

 • upravni odbor,

 • nadzorni odbor,

 • disciplinska komisija.

A. Skupščina (zbor)

18. člen

Skupščina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Skupščine so redne in izredne.

19. člen

Redno skupščino sklicuje upravni odbor najmanj enkrat v dvanajstih mesecih. Redna skupščina razpravlja in določa o vseh vprašanjih s področja dela društva.

20. člen

Izredno skupščino skliče upravni odbor po lastni iniciativi.

Upravni odbor mora sklicati izredno skupščino, če to zahteva najmanj 10 članov društva ali nadzorni odbor.

V primeru, da upravni odbor ne skliče izredne skupščine v 30 dneh po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval njen sklic. V tem primeru sklicatelj sam predloži predlog dnevnega reda in potrebno gradivo.

Izredna skupščina razpravlja in sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bil zahtevan sklic; drugih vprašanj dnevni red izredne skupščine ne more obsegati.

O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu, morajo biti člani društva seznanjeni 14 dni pred sklicem.

21. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh članov društva.

V primeru, da skupščina ni sklepčna, se pričetek zasedanja skupščine odloži za 15 minut, nakar se šteje, da je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

22. člen

Skupščino vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Na skupščini izvolijo zapisnikarja in overovitelja.

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

Če skupščina ne odloči drugače, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve organov društva z javnim glasovanjem.

23. člen

Pristojnosti skupščine:

 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami;

 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

 • odloča o drugih zadevah v skladu z nameni in cilji društva;

 • sklepa o dnevnem redu;

 • sprejema pravila društva in njegove spremembe in dopolnitve ter drugih aktov društva;

 • sprejema program dela društva;

 • potrjuje finančni načrt in zaključni račun;

 • sklepa o poročilu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

 • potrjuje častno članstvo;

 • sklepa o prenehanju društva;

 • daje obvezno razlago teh pravil;

 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

24. člen

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti poslani v pisni obliki upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

B. Upravni odbor

25. člen

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in dva člana društva.

Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo dveh let in so lahko ponovno izvoljeni.

26. člen

Upravni odbor društva:

 • pripravlja predlog aktov društva;

 • sklicuje skupščino;

 • izvršuje odločitve in sklepe skupščine ter program dela društva;

 • predlaga skupščini program dela društva;

 • pripravlja finančni načrt in ga daje v potrditev skupščini;

 • pripravlja predlog zaključnega računa;

 • poroča skupščini o svojem delu;

 • organizira strokovna posvetovanja;

 • organizira sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami in organi;

 • ustanavlja komisije za izvrševanje določenih nalog društva;

 • odloča o izpolnjevanju pogojev za pridobitev članstva društva in ugotavlja pogoje za črtanje člana iz društva;

 • upravlja s premoženjem društva;

 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva.

27. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisje so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

28. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na šest mesecev. Po potrebi se lahko upravni odbor sestane na korespondenčni seji, ki lahko poteka po elektronskih medijih.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora. Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov.

Upravni odbor odloča z večino navzočih članov.

29. člen

Predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, odgovarja za javnost in zakonitost dela društva ter za strokovno delo društva.

Predsednik društva je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Predsednika voli skupščina društva za dobo dveh let.

30. člen

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije.

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

31. člen

C. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Člani nadzornega odbora se lahko po potrebi sestanejo tudi na korespondenčni seji, ki lahko poteka tudi po elektronskih medijih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

D. Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo dveh let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Člani disciplinske komisije se lahko po potrebi sestanejo tudi na korespondenčni seji, ki lahko poteka tudi po elektronskih medijih.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb pravil;

 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;

 • neizvrševanje sklepov organov društva;

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,

 • javni opomin,

 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščini kot drugostopenjskem organu.

VII. Zastopanje društva

32. člen

Društvo predstavlja in zastopa v premoženjskih in drugih zadevah, predsednik društva.

Če je predsednik zadržan, ga zastopa podpredsednik. Podpredsednika voli skupščina društva za dobo dveh let.

VIII. Financiranje društva in nadzor nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi

33. člen

Prihodki društva:

 • prihodki od predavanj in strokovnih posvetovanj,

 • prispevki, donacije in dotacije,

 • drugi prihodki.

34. člen

Članarine ni.

35. člen

Redno finančno poslovanje društva se opravlja po sprejetem finančnem načrtu, ki ga sprejme skupščina. Na redni skupščini člani obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva, finančne listine pa podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

36. člen

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z računovodskim standardom za društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Blagajnika voli skupščina društva za dobo dveh let.

Društvo ima transakcijske račune pri banki, ki jo izbere upravni odbor.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

IX. Prenehanje društva

37. člen

Društvo preneha:

 • po sklepu skupščine;

 • po zakonu.

38. člen

Po prenehanju društva se premoženje društva prenese na Društvo učiteljev računalničarjev, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.

X. Način zagotavljanja javnosti društva

39. člen

Delo društva je javno.

Javnost dela društvo uresničuje tako, da obvešča svoje člane ter zainteresirane organizacije in javnost o svojem delu preko internetne domače spletne strani na spletnem naslovu http://www.lugos.si/ in da omogoča članom in drugim organizacijam vpogled v svoje delo.

XI. Prehodne in končne določbe

40. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil, prenehajo veljati dosedanja pravila društva.

41. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina društva.


Predsednik: Andrej Vernekar


V Ljubljani dne 31. maja 2014

Akcije dokumenta

Vabilo

Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju spletne strani društva Lugos.

Vsak prijavljen uporabnik lahko doda novico ali pa dogodek.

Prijavite se


Ali ste pozabili geslo?
Lugos drugje

Lugos je prisoten tudi drugje v medmrežju:.

« Maj 2024 »
Maj
PoToSrČePeSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031